Volume 1

JoUlE (J) calorIE tErmochImIchE (cal) KIlocalorIE tErmochImIchE (kcal) KIlogram- joule (J) 1 0,239005736 calorie termochimiche (cal) 4,184 kilocalorie termochimiche (kcal) mEtrI brItISh thErmal UnIt (kgf m) (Btu) 0,000239006 0,101936789 1 0,001 4184 1000 kilogrammetri (kgf m) 9,81000098 British thermal unit (Btu) lItrI atmoSfErE (kw h) Erg (erg) 0,0009478 2,78E-07 10000000 0,00986999 6,24E+18 0,426503525 0,003965595 1,16222E-06 41840000 0,041296038 2,61082E+19 1 426,5035252 3,9655952 0,001162222 41840000000 41,29603816 2,61082E+22 2,344646506 0,002344647 1 0,009297919 2,725E-06 98100009,8 0,096824612 6,12144E+19 1055,07491 252,1689556 0,252168956 107,5509485 1 0,000293076 10550749103 10,41357881 6,58367E+21 kilowattore (kw h) 3600000 860420,6501 860,4206501 366972,4404 3412,08 1 3,6E+13 35531,964 2,2464E+25 erg (erg) 0,0000001 2,39006E-08 2,39006E-11 1,01937E-08 9,478E-11 2,77778E-14 1 9,86999E-10 6,24E+11 litri atmosfere (L atm) 101,3172252 24,215398 0,024215398 10,32795261 0,096028466 2,81437E-05 1013172252 1 6,32219E+20 elettronvolt (eV) 1,60256E-19 3,83022E-20 3,83022E-23 1,6336E-20 1,51891E-22 4,45157E-26 1,60256E-12 1,58173E-21 1 Tab. A2.5 KIlowattora (L atm) ElEttronvolt (eV) Appendice 2 13 APPENDICI_501-544.indd 527 Conversione energia Conversione unità di energia. 527 27/04/12 12.09

Volume 1
Volume 1
LIBRO DIGITALE